برچسب: اقتصاد کشاورزی

ساخت اولین واکسن برای زنبورهای عسل

اولین واکسن جهان برای زنبورهای عسل توسط آمریکا تایید شده است و روزنه امید جدیدی را برای محافظت از زنبورها را در برابر بیماری ها گشود.